Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 17/11/2020

Công khai tài chính ngày 17/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:306 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 306 x 16.500 = 5.049.000đ
Tổng số tiền chi: 5.049.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0