Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 17/09/2020

Công khai tài chính ngày 17/09/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 303 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 303 x 16.500 = 4.999.500
Tổng số tiền chi: 4.999.500
Thừa: 0
Thiếu: 0