Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 14/10/2020

Công khai tài chính ngày 14/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 233 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 233 x 16.500 = 3.844.500
Tổng số tiền chi: 3.844.500
Thừa: 0
Thiếu: 0