Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 13/01/2021

Công khai tài chính ngày 13/01/2021

Tổng số trẻ báo ăn 241 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 241 x 16.500 = 3.976.500đ
Tổng số tiền chi: 3.976.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0