Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 12/7/ 2019

Công khai tài chính ngày 12/7/ 2019

Ngày 12/7/2019
Tổng số trẻ: 73
Tổng số xuất ăn :73x14.500=1.058.500
Chi ăn : 1.058.500 ;Thừa ;0 thiếu 0