Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 12/01/2021

Công khai tài chính ngày 12/01/2021

Tổng số trẻ báo ăn 170 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 170 x 16.500 = 2.805.000đ
Tổng số tiền chi:2.805.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0