Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 08/12/2020

Công khai tài chính ngày 08/12/2020

Tổng số trẻ báo ăn:295 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 295 x 16.500 = 4.867.500đ
Tổng số tiền chi: 4.867.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0