Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 06/10/2020

Công khai tài chính ngày 06/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 296 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 296 x 16.500 = 4.884.000
Tổng số tiền chi: 4.884.000
Thừa: 0
Thiếu: 0