Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 05/10/2020

Công khai tài chính ngày 05/10/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 300 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 302 x 16.500 = 4.950.000
Tổng số tiền chi: 4.950.000
Thừa: 0
Thiếu: 0