Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 03/12/2020

Công khai tài chính ngày 03/12/2020

Tổng số trẻ báo ăn:307 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 307 x 16.500 = 5.065.500đ
Tổng số tiền chi: 5.065.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0