Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 03/11/2020

Công khai tài chính ngày 03/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:305 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 305 x 16.500 = 5.032.500đ
Tổng số tiền chi: 5.032.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0