Asset Publisher

Công khai tài chính ngày 02/11/2020

Công khai tài chính ngày 02/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:309 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 309 x 16.500 =5.098.500đ
Tổng số tiền chi: 5.098.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0