Asset Publisher

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013 - 2014

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013 - 2014


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN HOA MAI                             

                                                            THÔNG B¸O                                           mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2013 - 2014

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

255

 

 

32

50

60

113

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

255

 

 

32

50

60

113

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

255

 

 

32

50

60

113

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

255

 

 

32

50

60

113

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

255

 

 

32

50

60

113

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

250

 

 

32

47

59

110

2

Kênh dưới -2

5

 

 

 

2

1

2

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

1

 

1

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

32

 

 

32

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

223

 

 

 

50

60

113

                   

                                                            Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2013

                                                                        Thủ trưởng đơn vị

                                                 

 

 

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Vân