Asset Publisher

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


     

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                            Biểu mẫu 01

 TRƯỜNG MN HOA MAI                                      

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015

 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

đạt được.

 

Trẻ PT BT: 100%

Suy DD nhẹ cân: 0 %.

Suy DD thể thấp còi: 0%.

 

Trẻ PT BT: 97,3%

- Suy DD: 2,73%

      +  Nhẹ cân: 0,91%

       + Béo phì: 1,82%.

- Suy DD thể thấp còi: 0,91%.

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Đạt:   90%

Chưa đạt: 10%

Đạt: 95%

Chưa đạt: 5%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình GDMN

Chương trình GDMN

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đội ngũ GV nhiệt  tình , tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng,

- CSVC: đảm bảo DT đất, có đủ phòng học, các thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hoạt động học tập, vui chơi đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn.

                                          

                                                                                                                                      Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2014

                                                                                                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

 

                                                        

                                                                                                                                                                          Ngô Thị Nguyệt       

 

 

                  

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                         Biểu mẫu 02

        TRƯỜNG MN HOA MAI                             

                                                       

                                                                      THÔNG BÁO                                                                            

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014 - 2015

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

255

 

 

35

60

72

88

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

255

 

 

35

60

72

88

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

255

 

 

35

60

72

88

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

255

 

 

35

60

72

88

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

255

 

 

35

60

72

88

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

35

60

72

88

1

Kênh bình thường

 

 

 

35

60

69

85

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác (Thấp còi)

 

 

 

 

 

:2

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

2

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

1

3

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

35

 

 

35

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

220

 

 

 

60

72

88

                   

                                                                                                                                      Đông Triều , ngày 15 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                            

 

                                                                                                                                                       Ngô Thị Nguyệt