Công khai tài chính ngày 23/09/2021 

Tổng số trẻ báo ăn 330 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 330 x 18.500 = 6.105.000đ Tổng số tiền chi: 6.105.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0

 

Công khai tài chính ngày 22/09/2021  

Tổng số trẻ báo ăn 332 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 332 x 18.500 = 6.142.00đ Tổng số tiền chi: 6.142.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0

Công khai tài chính ngày 21/09/2021  

Tổng số trẻ báo ăn 335 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 335 x 18.500 = 6.197.500đ Tổng số tiền chi: 6.197.500đ Thừa: 0 Thiếu: 0

Công khai tài chính ngày 20/09/2021  

Tổng số trẻ báo ăn 334 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 334 x 18.500 = 6.179.000đ Tổng số tiền chi: 6.179.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0

Công khai tài chính ngày 17/09/2021  

Tổng số trẻ báo ăn 330 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 330 x 18.500 = 6.105.000đ Tổng số tiền chi: 6.105.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0

Thực đơn tháng 9 năm học 2021-2022  

Công khai tài chính ngày 16/09/2021  

Tổng số trẻ báo ăn 330 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 330 x 18.500 = 6.105.000đ Tổng số tiền chi: 6.105.000đ Thừa: 0 Thiếu: 0

Công khai tài chính ngày 15/09/2021  

Công khai tài chính ngày 14/09/2021  

Tổng số trẻ báo ăn 335 cháu Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ Tổng số tiền thu: 335 x 18.500 = 6.197.500đ Tổng số tiền chi: 6.197.500đ Thừa: 0 Thiếu: 0


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14