Công khai tài chính ngày 10/09/2021

Tổng số trẻ báo ăn 334 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ
Tổng số tiền thu: 334 x 18.500 = 6.179.000đ
Tổng số tiền chi: 6.179.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu