Xuất bản thông tin

Thống kê chất lượng

Thống kê chất lượng


 

                                      THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 2012

 

           Xếp loại

 

 

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KS đầu năm

190

183

96,3

3

15,7

4

21

165

86,8

25

13,2

 

Học kỳ 1

195

189

96,9

3

15,7

3

15,7

180

92,3

15

7,7

 

CL cuối năm

195

190

97,4

3

15,7

2

10,2

195

100