Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 8/11/2019

Tài chính công khai ngày 8/11/2019


Tổng số học sinh báo ăn: 267 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 267 x 15.500 đ/trẻ = 4.138.500 đồng
Chi ăn: 4.138.500  đồng; thừa: 0; Thiếu: 0.