Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 29/7/2017

Tài chinh công khai ngày 29/7/2017


 

Tổng só trẻ báo ăn : 50

Tổng số tiền ăn của trẻ : 675.000 đồng