Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 28/7/2017

Tài chinh công khai ngày 28/7/2017


 

 

Tổng số trẻ báo ăn: 73

Tổng số tiền ăn của trẻ: 985.500 đồng