Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 19/7/2017

Tài chinh công khai ngày 19/7/2017


 

 

Số suất ăn: 79

Tổng số tiền ăn: 1.066.500 đồng