Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 18/7/2017

Tài chinh công khai ngày 18/7/2017


 

 

Số suất ăn: 66

Tổng số tiền ăn: 891.000 đồng