Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 14/3/2018

Tài chính công khai ngày 14/3/2018

Tổng số trẻ: 307
Tổng số tiền ăn : 307 x 13.500 = 4.144.500đ
Chi ăn: 4.144.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 307

Tổng số tiền ăn : 307 x 13.500 = 4.144.500đ

Chi ăn: 4.144.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0