Xuất bản thông tin

Tài chinh công khai ngày 12/7/2017

Tài chinh công khai ngày 12/7/2017


 

 

 

 

Số suất ăn: 72

Tổng số tiền ăn: 972.000 đồng