Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/11/2019

Tài chính công khai ngày 12/11/2019


Tổng số học sinh báo ăn: 290 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 290 x 15.500 đ/trẻ = 4.495.000 đồng
Chi ăn: 4.495.000 đồng; thừa: 0; Thiếu: 0.