Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 10/4/2018

Tài chính công khai ngày 10/4/2018

Tổng số trẻ: 316

Tổng số tiền ăn : 316 x 13.500 = 4.266.000đ

Chi ăn: 4.266.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 316

Tổng số tiền ăn : 316 x 13.500 = 4.266.000đ

Chi ăn: 4.266.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0