Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 09/4/2018

Tài chính công khai ngày 09/4/2018

Tổng số trẻ: 310

Tổng số tiền ăn : 310 x 13.500 = 4.185.000đ

Chi ăn: 4.185.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 310

Tổng số tiền ăn : 310 x 13.500 = 4.185.000đ

Chi ăn: 4.185.000đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0