Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 08/02/2018

Tài chính công khai ngày 08/02/2018

Tổng số trẻ: 183
Tổng số tiền ăn : 183 x 13.500 = 2.470.500đ
Chi ăn: 2.470.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 183

Tổng số tiền ăn : 183 x 13.500 = 2.470.500đ

Chi ăn: 2.470.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0