Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 07/3/2018

Tài chính công khai ngày 07/3/2018

Tổng số trẻ: 291
Tổng số tiền ăn : 291 x 13.500 = 3.928.500đ
Chi ăn: 3.928.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 291

Tổng số tiền ăn : 291 x 13.500 = 3.928.500đ

Chi ăn: 3.928.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0