Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/04/2018

Tài chính công khai ngày 06/04/2018

Tổng số trẻ: 315

Tổng số tiền ăn : 315 x 13.500 = 4.252.500đ

Chi ăn: 4.252.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 315

Tổng số tiền ăn : 315 x 13.500 = 4.252.500đ

Chi ăn: 4.252.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0