Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 06/02/2018

Tài chính công khai ngày 06/02/2018

Tổng số trẻ: 233
Tổng số tiền ăn : 233 x 13.500 = 3.145.500đ
Chi ăn: 3145.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0


Tổng số trẻ: 233

Tổng số tiền ăn : 233 x 13.500 = 3.145.500đ

Chi ăn: 3145.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0