Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 03/4/2018

Tài chính công khai ngày 03/4/2018

Tổng số trẻ: 309

Tổng số tiền ăn : 309 x 13.500 = 4.171.500đ

Chi ăn: 4.171.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0Tổng số trẻ: 309

Tổng số tiền ăn : 309 x 13.500 = 4.171.500đ

Chi ăn: 4.171.500đ; Thừa: 0 ; Thiếu 0