Xuất bản thông tin

Tài chính công khai hè 2017

Tài chính công khai hè 2017

Công khai các khoản thu, chi hè 2017


 

Các khoản thu, chi trông giữ trẻ trong hè

Thời gian học: Từ 12/6 - 31/7/2017

Tổng số hoch sinh: 85

1/ Tháng 6:

- Tiền ăn và chất đốt:

              Tổng số suất ăn: 1.013 suất x 15.000đ

             Tổng số tiền: 15.195.000đ

              Chi: Trả tiền thực phẩm và tiền ga xong (Có hóa đơn kèm theo)

- Tiền công và phụ phí

                  Tổng thu: 30.400.000 đồng (Một số trẻ đi học không đều)

                   Chi: Tiền điện nước, phụ phí: 4.500.000đ; Còn: 25.900.000đ

                            15% quản lý: 3.900.000đ; Còn 22.000.000đ

                            Chi lương giáo viên: 22.000.000 : 8 = 2.750.000đ/GV

2/ Tháng 7:

- Tiền ăn và chất đốt

                  Tổng suất ăn: 1523 suất x 15.000đ

                  Tổng thu: 22.845.000đ

                  Thanh toán tiền thực phẩm và tiền ga xong (Có hóa đơn kèm theo)

- Tiền công và phụ phí:

                       Tổng thu:43.655.000 đồng

                         Chi: Tiền điện nươc, phụ phí: 3.130.000đ; Còn: 40.525.000đ

                                   15% quản lý: 6000.000đ; Còn: 34.125.000đ

                                   Chi lương GV: 34.125.000đ : 9 = 3.791.000đ/GV