Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017


 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2015 - 2016
Kiêm nhiệm Ghi chú
TC ĐH B.chế
1 Ngô Thị Nguyệt   24/05/63     x x SPMN Phụ trách chung    
2 Phạm Thị Dung   01/12/63     x x SPMN Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK    
3 Hoàng T. Bích Thược   05/09/72     x x SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục, PCGD    
4 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/67   x   x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
5 Nguyễn T. Thanh Hảo   02/10/80     x x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1 Tổ trưởng tổ 2 + 3  
6 Nguyễn T. Thanh Huyền   31/07/78     x x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
7 Ngô Thị Lý   20/07/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1 Tổ phó tổ 2 + 3  
8 Bùi Thị An 04/09/78 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
9 Nguyễn Thị Phượng    25/11/83     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2    
10 Nguyễn Thị Phong   28/11/82 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2    
11 Vũ Thị Hương   03/02/89   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1 Tổ phó tổ 4 + 5  
12 Nguyễn Thị Ly   02/05/91   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
13 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
14 Nguyễn Thị Liên   01/07/84     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
15 Nguyễn Thị Thu Hằng   01/11/82     x x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C3    
16 Trần Thị Thu   08/10/80   x   x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C3    
17 Nguyễn Thị Hằng   20/10/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 CT Công đoàn  
18 Nguyễn Thị Linh   06/07/87   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
19 Vũ Thị Hoàng Chung   14/02/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 BTCĐ, TT tổ 4+5  
20 Bùi Thị Hằng   29/11/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2    
21 Vũ Mai Phương   02/09/79     x x SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3    
22 Nguyễn Thị Vân Ngọc   31/10/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3    
23 Phạm Thị Quyên   03/09/87 x       SPMN Nghỉ TS    
24                 Nghỉ TS    
24 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   SPMN Nghỉ TS    
25 Bùi Thị Nhung   15/08/83     x x KToán Kế toán Tổ trưởng tổ VP  
26 Tạ Thị Tuyết Nhung   05/07/77     x x KToán Văn thư hành chính Tổ phó tổ VP  
27 Hoàng Thị Oanh   07/07/92   x     DLCBTP Cấp dưỡng    
28 Nguyễn T.Thu Trang   17/04/74 x     x Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng  
29 Nguyễn Thị Hương Giang   10/07/91 x       Y tế Y tế trường học    
  Cộng   5 6 18 12