Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn năm học 2014 - 2015

Phân công chuyên môn năm học 2014 - 2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2014 -2015  
                         
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2013 - 2014
Kiêm nhiệm Ghi chú  
TC ĐH BC  
1 Ngô Thị Nguyệt 24/05/1963     x   SPMN Phụ trách chung      
2 Phạm Thị Dung 01/12/1963     x   SPMN Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK, CSVC      
3 Hoàng T. Bích Thược 05/09/1972     x   SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục. PCGDMN, CNTT      
4 Nguyễn Thị Vịnh 27/05/1967   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A      
5 Nguyễn Thị Vân Ngọc 31/10/1987     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A      
6 Phạm Thị Quyên 03/09/1987 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A      
7 Bùi Thị Hằng 29/11/1989     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1      
8 Nguyễn Thị Liên 01/07/1984 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1      
9 Nguyễn Thị Hằng 20/10/1985     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ trưởng(NT)    
10 Nguyễn Thị Phong 28/11/1982 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2      
11 Lê Thị Dung 16/08/1989     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1      
12 Nguyễn Thị Ly 02/05/1991   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1      
13 Phạm Thị Lành 05/07/1983     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2      
14 Vũ Thị Hương 03/02/1989   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2      
15 Vũ Mai Phương 02/09/1979     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1      
16 Hà Bích Khuyên 17/10/1974     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1      
17 Vũ Thị Hoàng Chung 14/02/1985     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 BT CĐ, TTMG    
18 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/11/1982     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2      
19 Nguyễn Thị Mai 23/03/1987     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 CT Công đoàn    
20 Nguyễn Thị Hương 26/06/1990     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3      
21 Trịnh Thúy Hường 02/05/1982     x   KToán Kế toán Tổ trưởng(VP)    
22 Tạ Thị Tuyết Nhung 28/11/1977     x   KToán Văn thư hành chính      
23 Bùi Thị Oanh 07/07/1992   x     DLCBTP Cấp dưỡng      
24 Nguyễn T.Thu Trang 17/04/1974 x       Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng    
25 Nguyễn Thị Hương Giang 10/07/1991 x       Y tế Y tế trường học      
26 Ngô Thị Lý 20/07/1990     x   SPMN Nghỉ TS      
27 Nguyễn Thị Linh 06/07/1987   x     SPMN Nghỉ TS      
28 Nguyễn Thị Phượng  15/11/1983     x   SPMN Nghỉ TS      
        5 5 18   T.M NHÀ TRƯỜNG      
                            Ngô Thị Nguyệt