Xuất bản thông tin

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

Thực hiện công văn số 249/PGD&ĐT ngày 24/4/2015của phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường MN Hoa Mai xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của trường như sau


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 70/MN Hoa Mai

                       Đông Triều, ngày 26  tháng 4 năm 2015

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục thị xã Đông Triều

 

    Thực hiện công văn số 249/PGD&ĐT ngày 24/4/2015của phòng GD&ĐT  thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, Trường MN Hoa Mai xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của trường  như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Ngày 28/4

 

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Thu Trang

 

Hiệu trưởng

Nhân viên

 

0989202066

01263372822

 

2

Ngày 29/4

Nguyễn Thị Vịnh

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Giáo viên

01693807539

01644036259

 

3

 

Ngày 30/4

Phạm Thị Dung

Tạ T.Tuyết Nhung

Phó Hiệu Trưởng  Nhân viên

0972893479

01647900616

 

4

Ngày 1/5

Trịnh Thúy Hường

Nguyễn Thị Phong

Nhân viên

Giáo viên

01274052899

0967961697

 

5

Ngày 2/5

Hoàng T. Bích Thược

Nguyễn Thị Hương

Phó Hiệu Trưởng

Giáo viên

01668808848

01664373157

 

6

Ngày 3/5

Vũ Hoàng Chung

Bùi Thị Vân

Giáo viên

Giáo viên

0972193844

0984129057

    Trường MN Hoa Mai trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

         

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa Mai.

- Lưu: VT.

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Nguyệt