Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 4

Lịch công tác tháng 4


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:06 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 4  năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2011

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức hội thi: “Bé thông minh nhanh trí”

       - Khám sức khoẻ cho trẻ lần 2

       - Chỉ đạo hướng dẫn đoàn thực tập.

     

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 30/4/2012

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 30/4/2012

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 29 - 32 .

- CBPTCM. 

25 - 28/4/2012 

 - Triển khai tổ chức hội thi : “ Bé thông minh nhanh trí” cấp trường.

- CBPTCM

- GVPTcác lớp

10 - 15/4/2012

Khám sức khoẻ cho trẻ lần 2

- CBPTCM

- GV phụ trách các lớp.

26 - 30/4/2012

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề: Đồ dùng đồ chơi tự tạo.

- BGH - CBPTCM .

04- 30/4/2012

- Chỉ đạo thực tập sư phạm

- CBPTCM+ GV chỉ đạo các lớp

02/5/2012

- Họp hội đồng đánh giả công tác tháng 4, triÓn khai kÕ ho¹ch th¸ng 5.

- BGH- CĐ- CM.

                                                                         Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                        

                                                         Nguyễn Thị Thanh Vân