Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 3

Lịch công tác tháng 3


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:06 /MN-HM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 3 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2011

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

 

 

       - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 26 - 3.

 

 

 

       - Khám sức khoẻ cho trẻ lần 2

 

 

 

       - Tham gia hội thi:"Đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp huyện"

 

 

 

      - Tham gia hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

 

 

 

     

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31/3/2012

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- Chuyên môn giáo dục.

- GVPTcác lớp.

01- 31/3/2012

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 24 - 27 .

-  Chuyên môn giáo dục. 

15- 26/3/2012 

 - Tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh

-  Chuyên môn giáo dục. 

15 - 25/3/2012

-Cân, đo theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 3; Khám sức khoẻ cho trẻ lần 2

- Chuyên môn nuôi dưỡng

- GV phụ trách các lớp.

19 - 24/3/2012

- Thao giảng chào mừng ngày thành lập đoàn TNCSHCM

 

- Chi đoàn + Chuyên môn.

26 - 31/3/2012

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường Mầm non.

 

- BGH - CBPTCM .

30/3/2012

 - Tham gia thi: Đồ dùng đồ chơi tự tạo" cấp huyện.

 

-  Chuyên môn giáo dục. 

31/3/2012

- Họp hội đồng đánh giả công tác tháng 3.

- BGH- CĐ- CM

 

 

                                                                    Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Vân