Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:04 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 12 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

       - Tổ chức chuyên đề Bé mầm non với Đồng dao, Ca dao, Dân ca Việt Nam cấp trường và tham gia hội thi cấp cụm.

       - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, QĐNDVN 22/12;  - Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.                

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31/12/2012

 Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 31/12/2012

 Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 14 - 17 .

 CBPTCM. 

12- 20/12/2012 

 Triển khai thực hiện chuyên đề: “Bé mầm non với Đồng dao, Ca doa, Dân ca Việt nam” cấp trường.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

14 - 18/12/2012

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

 CBPTCM - GVPTcác lớp

5 - 31/12/2012

 

 Kiểm tra toàn diện 1- 2 lớp, dự giờ các nhóm lớp.

 

 BGH - CBPTCM .

 17 - 22/12/2012

 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

CM- Công đoàn

24 - 29/12/2012

 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 CBPTCM

28-31/12/2012

 Họp hội đồng đánh giả công tác tháng 12.

 BGH- CĐ- CM.

                                                                                  Hiệu trưởng

 

                                                                       

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Vân