Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 1 năm 2014

Lịch công tác tháng 1 năm 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số:01 /MN-HM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014

Trọng tâm:           

       1.Tham gia chuyên đề: “ Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cấp huyện.

      2. Tổ chức hội thi: “ Đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường”

      3. Sơ kết học kỳ 1.

Lịch cụ thể :

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02 - 24

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

02 - 24

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 18 - 20 .

- CBPTCM. 

 

-  Tham gia  tập huấn đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho giáo viên dạy các lớp 5 tuổi.

- CBPTCM

- GVMG 5 tuổi

13 - 17

- Kiểm tra các lớp MG 5 D!, 5D2, 4 C1

- BGH, Gv cốt cán

20 - 21

  - Tham gia chuyên đề: “ Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cấp huyện.

 

- CBPTCM

- GVPTcác lớp

18

- Thi “ Đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường”

- CBPTCM

- GV các khối lớp

23 - 24

- Sơ kết học kỳ 1.

- BGH- CĐ- CM.

25

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 1.

- BGH- CĐ- CM.

25/01-9/02

- Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

- BGH

                                                                                               

                                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                             Ngô Thị Nguyệt