Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CSND Tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CSND Tháng 11 năm 2015

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG M N HOA MAI                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/KHCM

       
   
 
     

 

                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CSND

             Tháng 11 năm 2015

I.Nhiệm vụ chung:

- Triển khai việc thực  thực đơn mùa đông.

- Duy trì  việc thực hiện VSATTP và quy trình sơ  chế,nấu,chia,lưu mẫu hàng ngày.

- Kiểm tra VS MT,VS xung quanh bếp ăn,khu sơ chế biến TP

- Tổ chức hội nuôi chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

- Duy trì vệ sinh môi trường,VS cá nhân cho trẻ.

- Dự giờ một số hoạt động ở nhóm, lớp,bếp ăn .

- Kiểm tra đánh giá chất lượng CSSK các nhóm,lớp.

   II.Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 Từ 01 - 30/11

-Tổ nuôi thực hiện thực đơn theo mùa, Tính khẩu phần ăn cho trẻ bảo đảm,cân đối,phù hợp,hấp dẫn trẻ.

 

- PTCM.

- TT tổ nuôi

Từ 02/- 30/11

- Kiểm tra,giám sát việc giao nhận thực phẩm ,quy trình  sơ,chế , nấu, chia,lưu mẫu.

-Tài chính công khai hàng ngày .

-  BGH

-  Y tế TH

Từ 02 – 15/11

- Kiểm tra xung quanh khu vực bếp khu chế biến,đồ dùng dụng cụ chế biến .

- PTCM

- Y tế TH

Từ 14 – 18/11

- Tổ chức hội nuôi chào mừng Ngày

           Nhà giáo VN- 20/11 .

- BGH

- TTTN - NV

Từ 23 – 26/11

 - Kiểm tra một số hoạt đông các nhóm lớp,nhà bếp.

 

-  BGH

- TTCM

Từ 26-28/11

-  Kiểm tra đánh giá chất lượng CSSK của trẻ.

 

- BGH

 

 

  Nơi nhận                                                                                                                            P- HIỆU TRƯỞNG    

   - Tổ chuyên môn  (t/h)                                                                                                              PTCM          

   - Lưu VP

 

                     

                                                                                    Phạm Thị Dung