Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014

- Hội nghi cán bộ, viên chức, lao động.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"
- Kiểm tra toàn diện 1-2 lớp.
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa 20/10.


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

Số: 10/KH-MNHM                                                                                             Đông Triều, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014

 

Trọng tâm công tác tháng 10/2014:

- Hội nghi cán bộ, viên chức, lao động.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", "Bé mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

- Kiểm tra toàn diện 1-2 lớp.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa 20/10.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 31

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01

- Hội nghi cán bộ, viên chức, lao động.

- CB,GV,NV,

15 - 20

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần I cho trẻ,

- Tuyên truyền PH đưa trẻ đi tiêm phòng dịch sởi - Rubella tại Trạm y tế.

- PTCM, Y tế, GV, PH

13 - 17

- Dự giờ các nhóm lớp

- BGH, Tổ trưởng, GV

18 - 20

- Tổ chức kỷ niệm  ngày TLHLHPNVN 20/10

- BCHCĐ, BGH

20 - 24

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

- CM,GV

27 - 31

- Kiểm tra toàn diện 1 – 2 lớp

 - BGH, Tổ trưởng, GV

 

Nơi nhận:                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                                             Ngô Thị Nguyệt

  -Lưu VP