Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 25/3/2021

Công khai tài chính ngày 25/3/2021

Tổng số trẻ báo ăn 270 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 270 x 16.500 = 4.455.000đ
Tổng số tiền chi: 4.455.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0