Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 23/12/2020

Công khai tài chính ngày 23/12/2020

Tổng số trẻ báo ăn300 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 300 x 16.500 = 4.950.000đ
Tổng số tiền chi: 4.950.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0