Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 19/11/2019

Công khai tài chính ngày 19/11/2019


Tổng số học sinh báo ăn: 306 trẻ.

Tiền ăn mỗi xuất/ngày: 15.500 đồng/xuất.
Tổng số xuất ăn: 306 x 15.500 đ/trẻ = 4.743.000 đồng
Chi ăn: 4.743.000 đồng; thừa: 0; Thiếu:0.