Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 18/11/2020

Công khai tài chính ngày 18/11/2020

Tổng số trẻ báo ăn:319 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 319 x 16.500 = 5.263.500đ
Tổng số tiền chi: 5.263.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0