Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 15/09/2021

Công khai tài chính ngày 15/09/2021


Tổng số trẻ báo ăn 330 cháu

Tiền ăn mối xuất/ngày: 18.500đ

Tổng số tiền thu: 330 x 18.500 = 6.105.000đ

Tổng số tiền chi: 6.105.000đ

Thừa: 0

Thiếu: 0