Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 12/4/2021

Công khai tài chính ngày 12/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn 329 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 329 x 16.500 = 5.428.500đ
Tổng số tiền chi: 5.428.500đ
Thừa: 0
Thiếu: 0