Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 11/10/2019

Công khai tài chính ngày 11/10/2019


Tổng số học sinh: 300
Tổng số xuất ăn: 300 x 15 000 đ/trẻ = 4.500.000 đồng
Chi ăn: 4.500.000 đồng; thừa: 0; Thiếu: 0