Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 05/4/2021

Công khai tài chính ngày 05/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn 314 cháu
Tiền ăn mối xuất/ngày: 16.500đ
Tổng số tiền thu: 314 x 16.500 = 5.181.000đ
Tổng số tiền chi: 5.181.000đ
Thừa: 0
Thiếu: 0